Monday, November 22, 2010

Det hersker en illusjon om hva som kan kontrolleres og dokumenteres i skolen

Fra I skolen 9 • 2010 nr 5

"Jeg frykter at det som «slankes» i skolen ikke er unødige byråkratiske prosesser, men snarere lærelyst og rom for formidling. Modellene bidrar til å gjøre problemene i skolen større." Sjekk dette intervjuet med LOs Ståle Dokken om NPM og skoleledelse:

– Lærerfrafall gir grunn til bekymring, sier Ståle Dokken i LO. Lederen av LOs organisasjonsavdeling Ståle Dokken snakker med tyngde når han retter sitt organisasjonsanalytiske blikk mot skoleverket. Han har en mastergrad i organisasjonsendring fra University of Herfordshire, og i fjor ga han ut boken «Å få folk med. En fagfortelling om organisasjonsendring» på Gyldendal Norsk Forlag.

Unødige krav
Han er uroet over hvordan lærere beskriver sin skolehverdag:

– Skolen kan ikke akseptere større frafall verken av lærere eller elever. Jeg tror de store rapporteringskravene har ført til feil fokus. Det hersker en illusjon om hva som kan kontrolleres og dokumenteres. Vi trenger ikke verken nasjonale prøver eller internasjonale elevundersøkelser. Jeg sier ikke at vi skal ha evalueringsfrie skoler, men at vi kan klare oss med mindre av det. Vi trenger gode, trygge og dynamiske lærere, som har tid til å jobbe med fagene, sier han.

Innenfor organisasjonsteori har Ståle Dokken kompleksitetsforskning som spesialfelt.

– Det er en tenkning som har oppstått med utgangspunkt i London de siste 15–20 årene, som omhandler andre forestillinger og et annet språk om hva ledelse er enn det som råder nå, og som springer ut av en annen verdensanskuelse. Utgangspunktet er en oppfatning om at organisasjoner ikke er systemer, men prosesser mellom mennesker, forteller han.

Ståle Dokken bruker begrepene New Public Management og Lean Management («toyotaisme») for å beskrive det han kaller en bransjeuavhengig internasjonal ensretting av forståelsen av hva ledelse er, som har oppstått de siste 20–30 årene.

Toyotaisme i skolen
– Bånnplanken er at det settes likhetstegn mellom organisasjon og system. «Toyotaisme» er en bilindustrimodell med sterk vekt på automatisering, som ukritisk er overført til helsevesenet og skoleverket, uten at virkningen av det er undersøkt. Det er en farlig måte å jobbe på. Jeg frykter at det som «slankes» i skolen ikke er unødige byråkratiske prosesser, men snarere lærelyst og rom for formidling. Modellene bidrar til å gjøre problemene i skolen større, sier Ståle Dokken.

– Det hersker en tradisjonell ledelsestenkning som stammer fra industrien og som ukritisk er overført til skoleverket, med tvilsomme effekter. Lærere og skoleledelse har mer enn nok arbeidsoppgaver og utfordringer, og trenger ikke bli dytta på unødvendige krav til testing, evaluering og rapportering, legger han til.

– Hvilke negative utslag mener du det har ført til?

– Mange lærere førtidspensjonerer seg. Lærere som skulle gløde til de var 70 år! Lærerne er slitne av å fotfølges og av sterk detaljregulering, sier Ståle Dokken.

Endringskynisme
Han mener lærerfrafallet i skolen er et faresignal som ikke har fått stor nok oppmerksomhet.

– Det som skjer nå er en endringskynisme. Lærerne bøyer seg ned og håper at uværet går over. Lederen av LOs organisasjonsavdeling mener også at det er urovekkende at lærerne de siste tiårene har fått mindre anseelse som yrkesgruppe i samfunnet.

– Har LO bidratt til å rive ned respekten for lærerne?

– Over tid kan det ha vært en bivirkning av LOs lønnspolitikk at lærerne har tapt status, sier Ståle Dokken. Han understreker at det i såfall har vært utilsiktet, og at LO ikke har hatt noen ønsker om å trekke noen grupper ned.

New Public Management (NPM)
Ledelsesfilosofi brukt av regjeringer siden 1980-tallet for å modernisere offentlig sektor gjennom økt markedsorientering. (Wikipedia)

Lean Management
Ledelsefilosofi som i stor grad bygger på produksjonssystemet til Toyota (Toyota Production System (TPS)) og som derfor ofte kalles «toyotaisme». Den japanske bilfabrikken Toyota vokste fra å være et lite firma til å bli verdens største bilprodusent. (Wikipedia)

Ståle Dokken (51)
Leder organisasjonsavdelingen i LO, som har ansvar for LOs egen organisasjon, medlemsutvikling, organisasjonsutvikling, medlemsfordeler, student- og elevmedlemskapet, LO Ungdom, utdanningspolitikk og skolepolitikk.